Hytaýda iň oňat ýylylyk çüýşesi öndürijisi, zawod, üpjün ediji

2006-njy ýylda döredilen Famos Technology Co., Ltd öňdebaryjylardan biridirýylylyk geçiriji öndürijiler, zawodlarweüpjün edijilerHytaýda kabul edýärOEM, ODM, SKD sargytlary.Dürli ýylylyk geçiriji görnüşleri üçin önümçilikde, gözlegde we ösüşde baý tejribämiz bar.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik prosesine we kämil QC ulgamyna üns berýäris.

Atylylyk lýubkalaryny saýlaň

Biziň kompaniýamyz üpjün etmekde ýöriteleşendirýylylyk enjamlarynyň ýörite hyzmaty, alýumin ýylylyk geçirijileri, mis gyzdyryjy enjamlar, guýulýan ýylylyk desgalary, ekstruziýa ýylylyk enjamlary, sowuk ýasama ýylylyk enjamlary, ýylylyk geçirijileri, möhür basýan ýylylyk desgalary we CNC bölekleri we ş.m.

Müşderini prototipden köpçülikleýin kuwwatlylygy we berk hil gözegçiligi ülňüleri bilen goldamak üçin baý tejribe toparymyz bar, müşderiler üçin elmydama bäsdeşlik bahasy we gysga möhletli iň oňat hilli önümleri hödürleýäris.Nearakyn geljekde siziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge mümkinçilik alarys diýip tüýs ýürekden umyt edýäris!

— Taslamalaryňyzy güýçlendirmek üçin gyzgyn çüýşe öndürijisi -

Heatylylyk geçiriji dizaýn faýlyňyz barmy ýa-da diňe ýylylyk geçiriji düşünjäňiz bar bolsa, Famos size prototipden köpçülikleýin önümçilige, mugt dizaýn we mugt nusgalara goldaw bermek üçin şu ýere gelýär.

Hytaýda öňdebaryjy ýyladyş öndürijileriniň biri hökmünde biziňýylylyk enjamlarypudak standartyna laýyk bolup biler ýa-da ondan ýokary bolup biler, dürli programmalaryňyza we taslamalaryňyza laýyk gelmek üçin dürli ýylylyk enjamlaryny hödürleýäris.

“Famos Tech” Hytaýda professional yşyklandyryjy ýylylyk geçiriji öndüriji.Bizde 100-den gowrak LED ýylylyk enjamy dürli gurşunly lampalar üçin ölýär, käbir ölüler LED lampalar üçin ähliumumydyr, eger häzirki gurşunly ýylylyk enjamyny ulansaňyz, LED gyzdyryjy enjamlaryň täze ölmegi üçin köp çykdajy tygşytlap bilersiňiz.Bu, ätiýaçda ölümi bolmadyk beýleki üpjün edijilerden satyn alanyňyzdan has tygşytly we bu size LED yşyklandyryş taslamalary üçin has çalt hereket eder.Famos Tech iň gowy saýlawyňyzdyr!

Yşyklandyryjy yşyklandyryjy ýylylyk çüýşesi

“Famos Tech” Hytaýda professional yşyklandyryjy ýylylyk geçiriji öndüriji.Bizde 100-den gowrak LED ýylylyk enjamy dürli gurşunly lampalar üçin ölýär, käbir ölüler LED lampalar üçin ähliumumydyr, eger häzirki gurşunly ýylylyk enjamyny ulansaňyz, LED gyzdyryjy enjamlaryň täze ölmegi üçin köp çykdajy tygşytlap bilersiňiz.Bu, ätiýaçda ölümi bolmadyk beýleki üpjün edijilerden satyn alanyňyzdan has tygşytly we bu size LED yşyklandyryş taslamalary üçin has çalt hereket eder.Famos Tech iň gowy saýlawyňyzdyr!
Heatylylyk geçirijisiniň dizaýnyny optimizirlemek üçin ýylylyk akymyny seljermek üçin termiki simulýasiýa programma üpjünçiligini ulanýan her bir ýylylyk enjamy, bu mysaldan, 20 sany nokatly orta ýylylyk çüýşesiniň iň pes temperaturanyň bardygyny görüp bileris, 26 dwigatelli ýylylyk enjamynyň iň amatly ýylylygy ýok ýaýramagynyň öndürijiligi, şonuň üçin iň amatly dizaýn 20 sany ýylylyk enjamy bolup, material çykdajylaryny tygşytlap biler.malylylyk çözgüdi hünärmeni iň gowy sowadyş öndürijiligini gazanmak we çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin goldaw berýär.

Malylylyk simulýasiýasynyň derňewi

Heatylylyk geçirijisiniň dizaýnyny optimizirlemek üçin ýylylyk akymyny seljermek üçin termiki simulýasiýa programma üpjünçiligini ulanýan her bir ýylylyk enjamy, bu mysaldan, 20 sany nokatly orta ýylylyk çüýşesiniň iň pes temperaturanyň bardygyny görüp bileris, 26 dwigatelli ýylylyk enjamynyň iň amatly ýylylygy ýok ýaýramagynyň öndürijiligi, şonuň üçin iň amatly dizaýn 20 sany ýylylyk enjamy bolup, material çykdajylaryny tygşytlap biler.malylylyk çözgüdi hünärmeni iň gowy sowadyş öndürijiligini gazanmak we çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin goldaw berýär.
Famos Tech, cpu ýyladyjy ︱cpu sowadyjy iň ýokary öndüriji, intel ýa-da AMD rozetkalary üçin howa sowadyjy, suwuk sowadyjy, uly howa göwrümi, pes ses, uzak ömür we gurmak aňsat, bizde 50-den gowrak standart cpu sowadyjy bar opsiýa, dürli görnüş we dürli RGB yşyklandyryş effekti, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli.Famos Tech siziň ygtybarly cpu sowadyjy üpjün edijiňiz, synag üçin mugt nusga OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris.

Kompýuter CPU ýylylyk çüýşesi

Famos Tech, cpu ýyladyjy ︱cpu sowadyjy iň ýokary öndüriji, intel ýa-da AMD rozetkalary üçin howa sowadyjy, suwuk sowadyjy, uly howa göwrümi, pes ses, uzak ömür we gurmak aňsat, bizde 50-den gowrak standart cpu sowadyjy bar opsiýa, dürli görnüş we dürli RGB yşyklandyryş effekti, bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli.Famos Tech siziň ygtybarly cpu sowadyjy üpjün edijiňiz, synag üçin mugt nusga OEM & ODM hyzmatyny hödürleýäris.

Näme üçin Famos saýlamaly?

Atylylyk çüýşesini öndürýän hünärmen!

 • Biz ýylylyk geçirijisiniň öňdebaryjy öndürijisidiris, metal ýyladyş enjamlaryny öwrenýäris, 15 ýyldan gowrak wagt bäri önümçilik, satuw we hyzmat edýäris, dizaýn, prototip, synagdan köpçülikleýin önümçilige çenli baý tejribämiz bar.

 • Bizde 50-den gowrak inersener we 10 sany termiki çözgüt hünärmeni bar, jemi 465 zat zawodymyzda işleýär, toparymyz size bir bitewi hyzmat berer, mugt dizaýn we mugt nusgalar bilen üpjün ederis.

 • Gyzdyryjy enjamlarymyz ISO hil dolandyryş ulgamyna berk boýun egýär, her ýylylyk çüýşesi 100% QC barlanýar, hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy.Famos, dünýäniň dürli künjeklerinden 600-den gowrak müşderi üçin OEM / ODM hyzmatlaryny hödürledi.

 • Hytaý ýylylyk enjamlaryny öndürijiler

Biz hakda

Famos 2006-njy ýylda ýylylyk geçiriji bazaryna çykdy. Önümçilik desgalaryna üznüksiz maýa goýumlary we ýylylyk geçiriji meýdançasynda 15 ýyldan gowrak tejribe toplamak bilen, häzirki wagtda ýylylyk enjamlaryny öndüriji bolup ýetişdik.

OEM & ODM

Bizde 50-den gowrak baý tejribeli inersener bar, olarda ýylylyk gämisinde, wbaşga-da, eýýäm ýylylyk geçiriji dizaýn faýly bar ýa-da diňe düşünjäňiz bar, Famos size prototipden köpçülikleýin önümçilige, mugt dizaýna we mugt nusgalara goldaw bermek üçin şu ýere gelýär.

Önümçilik mümkinçilikleri

Dürli amallary tamamlamak üçin köp ösen enjamlarymyz bar.heatylylyk geçiriji ussahanadan başga-da, öz ýylylyk turba ussahanamyz bar we ýerüsti bejeriş enjamlary bar, hilini hemmetaraplaýyn gözegçilik edip bilýän Milliň bezeg, Anodlaşdyrylan, Elektroplatirleme, Poroşok örtülen, Boýag, Kümüş mat, Gum partladylan, PVDF we ş.m. edip bileris. ýerüsti

Habarlar

 • Heatylylyk enjamy nähili işleýär?

  Atylylyk çüýşesi dürli elektron önümlerinde giňden ulanylýar, ýöne onuň ýylylygyň ýaýramagy ýörelgesini bilýärsiňizmi?Heatylylyk enjamy nähili işleýär?Heatylylyk beriji bilimiň aşagyndaky soraga jogap berip biler.Atylylyk Si ...

 • Effokary täsirli ýylylyk çüýşesini nädip düzmeli?

  Heatylylyk geçirijisiniň dizaýny, ýylylyk geçirijisiniň ýylylyk paýlanyşynyň iň möhüm kesgitleýjisidir.Heatylylygyň ýaýramagy nukdaýnazaryndan, adatça, üç basgançaga bölünýär: ýylylygyň siňdirilmegi, ýylylygyň geçirilmegi we ýylylygyň ýaýramagy.Şonuň üçinem ol ...

 • Heatylylyk enjamy näme?

  Atylylyk çüýşesi, adaty işlerine täsir etmezlik üçin iş wagtynda enjamlar ýa-da beýleki enjamlar tarapyndan döredilen ýylylygy geçirýän enjamdyr.Adaty ýylylyk enjamlaryny howa sowadyjy ýylylyk enjamyna, ýylylyk turbasynyň ýyladyjy enjamyna, suwuk sowadyjy ýylylyk enjamyna we ş.m. bölmek bolar.